Πελατες και Συνεργάτες

Ιδιωτικός Τομέας

Δημόσιος Τομέας

Τοπική Αυτοδιοίκηση – Περιφέρειες (ενδεικτική λίστα)

Δείτε όλους τους χρήστες - φορείς των cloud υπηρεσιών crowdapps εδώ.

NGOs

»