Ανοιχτά Δεδομένα

Μοιραστείτε τα δεδομένα σας για να ενισχύσετε τη δημιουργικότητα, τη γνώση και τη διαφάνεια

Εισαγωγή

Τα ανοιχτά δεδομένα ορίζονται ως δομημένα και μηχανικώς αναγνώσιμα δεδομένα τα οποία μπορούν να διατίθενται ελεύθερα και να χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμούς. Οι βασικές αρχές που διέπουν τα ανοιχτά δεδομένα είναι:

 • Διαθεσιμότητα και Προσβασιμότητα: τα δεδομένα πρέπει να διατίθενται αυτούσια, να έχουν ένα λογικό κόστος αναπαραγωγής, και κατά προτίμηση να είναι διαθέσιμα για λήψη από το Διαδίκτυο. Τα δεδομένα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμα σε κάποια μορφή πρακτικά αναγνώσιμη.
 • Επαναχρησιμοποίηση και Αναδιανομή: τα δεδομένα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα υπό όρους που επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση και την αναδιανομή τους, συμπεριλαμβανομένης και της ανάμειξης με άλλα σύνολα δεδομένων.
 • Καθολική Συμμετοχή: καθένας πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει, να επαναχρησιμοποιήσει και να αναδιανείμει τα δεδομένα. Δεν πρέπει αυτά να υπόκεινται σε διακρίσεις με βάση τον τομέα δραστηριότητας ή τα πρόσωπα και τις ομάδες.

Λεπτομέρειες

Υπάρχουν πολλά είδη ανοιχτών δεδομένων που έχουν πιθανές χρήσεις και εφαρμογές. Ενδεικτικά, στους ακόλουθους τομείς:

 • Πολιτισμός: Δεδομένα σχετικά με πολιτιστικά προγράμματα και δεδομένα που γενικά συλλέγονται από γκαλερί, βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία.
 • Επιστήμη: Δεδομένα που παράγονται στο πλαίσιο επιστημονικών ερευνών.
 • Οικονομικά: Δεδομένα όπως οι λογαριασμοί του Δημοσίου (δαπάνες και έσοδα) και πληροφορίες σχετικά τις χρηματοπιστωτικές αγορές (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.)
 • Στατιστική: Δεδομένα που παράγονται από τις στατιστικές υπηρεσίες.
 • Καιρός: Διάφορα είδη πληροφοριών που χρησιμεύουν για την κατανόηση και την πρόβλεψη των μετεωρολογικών συνθηκών και την αλλαγή του κλίματος.
 • Περιβάλλον: Πληροφορίες σχετικά με το φυσικό περιβάλλον, όπως παρουσία και επίπεδο ρύπων, ποιότητα, ποτάμια και θάλασσες.
 • Μεταφορές: Δεδομένα όπως ωράρια, δρομολόγια κτλ.
 • Δεδομένα Ιδιωτικών Επιχειρήσεων: Δεδομένα όπως ο αριθμός υπαλλήλων, ο κύκλος εργασιών, οι οικονομικοί δείκτες, η εξέλιξή τους με την πάροδο των χρόνων κτλ.
 • Διαφάνεια και λογοδοσία
 • Αυτοενδυνάμωση
 • Βελτίωση ή δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Καινοτομία
 • Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα
 • Αξιολόγηση του αντίκτυπου των πολιτικών
 • Παραγωγή νέας γνώσης από συνδυασμένες πηγές δεδομένων και προτύπων σε μεγάλους όγκους δεδομένων
 • Απελευθέρωση της κοινωνικής και εμπορικής αξίας
 • Συμμετοχή και δέσμευση
 • Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, της αποδοτικότητας και της ικανότητας χρηματοδότησης μέσω της ψηφιακής καινοτομίας!
 • Άμεση εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου, των ευρωπαϊκών οδηγιών (π.χ. INSPIRE) και των πολιτικών της Ε.Ε. σχετικά με τη διαθεσιμότητα ανοιχτών δεδομένων (για τον δημόσιο τομέα)
 • Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης
 • Ανάλυση κόστους-οφέλους
 • Λήψη αποφάσεων από κοινού σχετικά με τα διαθέσιμα ανοιχτά δεδομένα
 • Υποστήριξη με τη σύνταξη διοικητικών πράξεων (για τον Δημόσιο Τομέα)
 • Πρόταση Σχεδίου Δράσης
 • Υλοποίηση Τεχνικής Λύσης για τη διαθεσιμότητα των ανοιχτών δεδομένων (Πύλη ανοιχτών δεδομένων ή/και ελεγχόμενη συνδρομητική υπηρεσία σε πραγματικό χρόνο)
 • Διασύνδεση με κοινότητες
 • Διαχείριση της επωνυμίας και κοινοποίηση της πρωτοβουλίας
View the presentation of Oengine framework (Greek only)
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply