Ανοικτή Διακυβέρνηση (OpenGoV)

Μετατρέψτε τη δημόσια διοίκηση σε ένα ανοικτό και διαδραστικό οικοσύστημα

Εισαγωγή

Η Ανοικτή Διακυβέρνηση προβλέπει ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και τις διαδικασίες της κυβέρνησης ώστε να υπάρχει αποτελεσματική δημόσια εποπτεία.

Υπάρχουν 3 βασικοί πυλώνες / στόχοι που καθορίζουν την επιτυχία κάθε ανοικτής κυβερνητικής πρωτοβουλίας:

 • Διαφάνεια: οι πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα των δημόσιων φορέων διατίθενται στο κοινό, με περιορισμένες εξαιρέσεις, εγκαίρως, με τη μορφή ανοικτών δεδομένων και χωρίς περιορισμούς στην επαναχρησιμοποίηση. Οι μηχανισμοί διαφάνειας πρέπει να περιλαμβάνουν την αποκάλυψη πληροφοριών σε αιτήματα του κοινού και την προληπτική δημοσίευση δεδομένων από δημόσιους φορείς. Οι βασικές πληροφορίες σχετικά με ιδιωτικούς φορείς πρέπει να είναι διαθέσιμες είτε απευθείας είτε μέσω δημόσιων φορέων.
 • Συμμετοχή: το κοινό μπορεί να ασχοληθεί άμεσα με την επιλογή πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων και μπορεί να συνεισφέρει ιδέες και στοιχεία που οδηγούν σε πολιτικές, νόμους και αποφάσεις που εξυπηρετούν καλύτερα την κοινωνία και ευρεία δημοκρατικά συμφέροντα. Οι κυβερνήσεις πρέπει να επιδιώξουν την κινητοποίηση των πολιτών για να συμμετάσχουν σε δημόσιο διάλογο. Θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί που θα επιτρέπουν στο κοινό να συμμετέχει με δική του πρωτοβουλία και θα ευνοούν την ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τη χάραξη πολιτικών για σημαντικά ζητήματα.
 • Λογοδοσία: Μια υπεύθυνη κυβέρνηση είναι υπόλογη στο κοινό, υποστηρίζοντας τα πρότυπα συμπεριφοράς και ακεραιότητας και εξηγώντας και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις αποφάσεις και τις ενέργειές της. Η λογοδοσία απαιτεί την ύπαρξη κανόνων, κανονισμών και μηχανισμών που διέπουν την άσκηση δημόσιας εξουσίας και τη χρήση δημόσιων πόρων. Απαιτούνται ειδικά μέτρα για τη μείωση του κινδύνου διαφθοράς, τον εντοπισμό και την πρόληψη πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων και την αποτροπή του παράνομου πλουτισμού. Πρέπει να υπάρχει προστασία για όσους εκθέτουν τα κακώς κείμενα.

Οι ιδρυτές της Crowdpolicy, Μιχάλης Ψαλλίδας και Γιώργος Καραμανώλης, ήταν αναπόσπαστα μέρη των Πρωτοβουλιών OpenGov στην Ελλάδα για την περίοδο 2009-2012, συμμετέχοντας ενεργά σε περισσότερα από 30 έργα του Δημόσιου Τομέα.

Λεπτομέρειες

Τα κρατικά δεδομένα θεωρούνται ανοικτά όταν δημοσιοποιούνται με τρόπο που συμμορφώνεται με τις ακόλουθες αρχές:

 • Πληρότητα: Όλα τα δημόσια δεδομένα είναι διαθέσιμα. Τα δεδομένα είναι ηλεκτρονικά αποθηκευμένες πληροφορίες ή ηχογραφήσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εγγράφων, βάσεων δεδομένων, απομαγνητοφωνήσεων και οπτικοακουστικών εγγραφών. Τα δημόσια δεδομένα είναι δεδομένα που δεν υπόκεινται σε έγκυρους περιορισμούς απορρήτου, ασφάλειας ή προνομίων, καθώς διέπονται από άλλα καταστατικά.
 • Πρωτείο: Τα δεδομένα θα πρέπει να αποτελούν πρωταρχική πηγή και όχι να διατίθενται τροποποιημένα.
 • Εγκαιρότητα: Τα δεδομένα πρέπει να διατίθενται εγκαίρως ώστε να διατηρείται η αξία τους.
 • Προσβασιμότητα: Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα για ένα μεγάλο αριθμό χρηστών.
 • Αναγνωσιμότητα από μηχανές: Τα δεδομένα πρέπει να είναι δομημένα έτσι ώστε να επιτρέπεται η αυτόματη επεξεργασία τους.
 • Απαγόρευση των διακρίσεων: Κάθε άτομο μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα χωρίς να απαιτείται εγγραφή.
 • Κοινή Ιδιοκτησία: Τα δεδομένα δεν υπόκεινται στον αποκλειστικό έλεγχο καμίας οντότητας.
 • Αδειοδότηση: Δεν τίθεται θέμα περί πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων ή εμπορικών μυστικών κανονισμών. Μπορούν να επιτραπούν εύλογοι περιορισμοί της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και των προνομίων που διέπονται από άλλα καταστατικά.
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply