Σύμβουλος υποστήριξης Αναπτυξιακών και Ερευνητικών Προγραμμάτων

(Code C-2.10.20)

Η Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com) αναζητά συνεργάτη — στέλεχος για υποστήριξη στη σύνταξη, διαχείριση, εφαρμογή και προγραμματισμό των Εθνικών (ΕΣΠΑ) και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

 

Αρμοδιότητες

 • Υποστήριξη στην υποβολή και σχεδιασμό προτάσεων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση του προϋπολογισμού για το προς υλοποίηση πρόγραμμα
 • Παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων
 • Οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας
 • Αναφορές σχετικά με την έρευνα Ευρωπαϊκών πολιτικών χρηματοδότησης
 • Σύνταξη του συγχρηματοδοτούμενου σχεδίου καθώς και ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών καινοτομίας
 • Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος.
 • Ανάλυση της αγοράς στην οποία στοχεύει η επενδυτική πρόταση, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και στην πρωτοτυπία της δράσης που θα προσφέρει στην αγορά αυτή.
 • Επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
 • Παρακολούθηση και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης επί των Ευρωπαϊκών πολιτικών χρηματοδότησης.
 • Συγγραφή προτάσεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Συγγραφή και εκπόνηση αναφορών, παρακολούθηση των προθεσμιών, διασφάλιση της άριστης ποιότητας γραφής και παρουσίασης του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες

 

Βασικές απαιτήσεις

 • Απόφοιτος ΑΕΙ οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης.
 • Σχετική εμπειρία σε τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω: διαχείριση καινοτομίας, καινοτομία επιχειρηματικού μοντέλου, μεταφορά γνώσης, ανάλυση αγοράς, εμπορευματοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, διαχείριση Ε & Α, διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων ή προγραμμάτων.
 • Επιθυμητή ανάλογη προηγούμενη εμπειρία και εμπειρία στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
 • Εξαιρετικές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες στα ελληνικά. 
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και του Microsoft Office (Excel,Word, Powerpoint, Access, Outlook) καθώς και των τεχνολογιών διαδικτύου.
 • Ικανότητα χειρισμού πολλαπλών εργασιών, συνεργασίας σε ομάδα, ανάληψης πρωτοβουλιών και ανταπόκρισης με ευελιξία σε πρόσθετες απαιτήσεις.
 • Διαθεσιμότητα για σύντομα ταξίδια / συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος https://crowdpolicy.com/join/