Προσκλήσεις / Calls

29-09-2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την Προμήθεια Σημειωματάριου (Προωθητικό Υλικό)

Στο πλαίσιο συμμετοχής της Crowdpolicy στο έργο “BLUE CROWDFUNDING – Capacity Building of BLUE Economy Stakeholders to Effectively use CROWDFUNDING”, Priority axis-Investment Priority-Specific Objective 1-1-1 – MED 2014-2020 – Interreg Mediterranean, η Crowdpolicy I.K.E. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για την εκτύπωση προωθητικού υλικού με την μορφή σημειωματάριου με τα εξής χαρακτηριστικά:

Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται η καθαρή αξία, το ποσοστό ΦΠΑ και η αξία του ΦΠΑ καθώς και η τελική τιμή προσφοράς με τον ΦΠΑ.

Διευκρινίζεται πως θα παραδοθεί στον επιλεγμένο ανάδοχο της προμήθειας έτοιμο αρχείο μακέτας PDF, υψηλής ανάλυσης με σημεία κοπής και ξακρίσματα (οι διαφάνειες θα είναι flatten και το overprint απενεργοποιημένο) σε κλίμακα μεγέθους 100%.

Η υποβολή προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected] μέχρι και την 06-10-2021.

Το έργο BLUE CROWDFUNDING υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα INTERREG MED του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

29-09-2021

PUBLIC INVITATION TO SUBMIT A TENDER

For the Supply of Notebook (Promotional Material)

In the context of Crowdpolicy’s participation in the project “BLUE CROWDFUNDING – Capacity Building of BLUE Economy Stakeholders to Effectively use CROWDFUNDING”, Priority axis-Investment Priority-Specific Objective 1-1-1 – MED 2014-2020 – Interreg Mediterranean, Crowdpolicy PCC invites interested parties to submit a tender for the printing of promotional material in the form of a notebook with the following characteristics:

The bids must indicate the net value, the VAT rate and the value as well as the final bid price including VAT.

A ready-made PDF mock-up file of high resolution with high cutting points will be provided to the selected contractor (the slides will be flattened and the overprint will be turned off) in a scale of 100%.

To submit bids, interested parties are kindly requested to contact us electronically at e-mail [email protected] until 06-10-2021.

The BLUE CROWDFUNDING project is supported by the INTERREG MED Program of the European Regional Development Fund (ERDF).