Προσκλήσεις / Calls

13-01-2022

PUBLIC INVITATION TO SUBMIT A TENDER

For the provision of services “First level control costs”

In the context of Crowdpolicy’s participation in the project “BLUE CROWDFUNDING – Capacity Building of BLUE Economy Stakeholders to Effectively use CROWDFUNDING”, Priority axis-Investment Priority-Specific Objective 1-1-1 – MED 2014-2020 – Interreg Mediterranean, Crowdpolicy PCC invites interested parties to submit a tender for the provision of services regarding “First level control costs” in the context of the cost validation process.

The contractor should be a tax expert / accountant. As part of the service it will offer Support, Consulting and relevant training of Crowdpolicy staff on data collection and management of the financial data, the correct accounting recording of project costs for the submission of supporting documents of the last certification period of the project.

The services will be offered for five months, starting on 20/01/2022 and ending on 19/06/2022.

The bids must indicate the net value per month, the VAT rate and the value as well as the final bid price including VAT.

To submit bids, interested parties are kindly requested to contact us electronically at e-mail [email protected] until 17-01-2022.

The BLUE CROWDFUNDING project is supported by the INTERREG MED Program of the European Regional Development Fund (ERDF).

13-01-2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης «Δαπανών ελέγχου πρώτου επιπέδου»

Στο πλαίσιο συμμετοχής της Crowdpolicy στο έργο “BLUE CROWDFUNDING – Capacity Building of BLUE Economy Stakeholders to Effectively use CROWDFUNDING”, Priority axis-Investment Priority-Specific Objective 1-1-1 – MED 2014-2020 – Interreg Mediterranean, η Crowdpolicy I.K.E. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τις «Δαπάνες ελέγχου πρώτου επιπέδου» στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου. 

Ως μέρος της υπηρεσίας θα προσφέρει Συμβουλευτική Υποστήριξη και σχετική εκπαίδευση του προσωπικού της Crowdpolicy σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και τη διαχείριση των οικονομικών δεδομένων, τη σωστή λογιστική απεικόνιση του κόστους του έργου και την πιστοποίηση των δαπανών για την υποβολή δικαιολογητικών της τελευταίας περιόδου πιστοποίησης του έργου.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ασκεί δραστηριότητα φοροτεχνικού / λογιστή.

Οι υπηρεσίες θα προσφέρονται για πέντε μήνες, αρχής γενομένης την 20/01/2022 και λήξης την 19/06/2022.

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την καθαρή αξία ανά μήνα, τον συντελεστή ΦΠΑ και την αξία καθώς και την τελική τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η υποβολή προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected]  μέχρι και την 17-01-2022.
Το έργο BLUE CROWDFUNDING υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα INTERREG MED του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

29-09-2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την Προμήθεια Σημειωματάριου (Προωθητικό Υλικό)

Στο πλαίσιο συμμετοχής της Crowdpolicy στο έργο “BLUE CROWDFUNDING – Capacity Building of BLUE Economy Stakeholders to Effectively use CROWDFUNDING”, Priority axis-Investment Priority-Specific Objective 1-1-1 – MED 2014-2020 – Interreg Mediterranean, η Crowdpolicy I.K.E. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για την εκτύπωση προωθητικού υλικού με την μορφή σημειωματάριου με τα εξής χαρακτηριστικά:

Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται η καθαρή αξία, το ποσοστό ΦΠΑ και η αξία του ΦΠΑ καθώς και η τελική τιμή προσφοράς με τον ΦΠΑ.

Διευκρινίζεται πως θα παραδοθεί στον επιλεγμένο ανάδοχο της προμήθειας έτοιμο αρχείο μακέτας PDF, υψηλής ανάλυσης με σημεία κοπής και ξακρίσματα (οι διαφάνειες θα είναι flatten και το overprint απενεργοποιημένο) σε κλίμακα μεγέθους 100%.

Η υποβολή προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected] μέχρι και την 06-10-2021.

Το έργο BLUE CROWDFUNDING υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα INTERREG MED του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

29-09-2021

PUBLIC INVITATION TO SUBMIT A TENDER

For the Supply of Notebook (Promotional Material)

In the context of Crowdpolicy’s participation in the project “BLUE CROWDFUNDING – Capacity Building of BLUE Economy Stakeholders to Effectively use CROWDFUNDING”, Priority axis-Investment Priority-Specific Objective 1-1-1 – MED 2014-2020 – Interreg Mediterranean, Crowdpolicy PCC invites interested parties to submit a tender for the printing of promotional material in the form of a notebook with the following characteristics:

The bids must indicate the net value, the VAT rate and the value as well as the final bid price including VAT.

A ready-made PDF mock-up file of high resolution with high cutting points will be provided to the selected contractor (the slides will be flattened and the overprint will be turned off) in a scale of 100%.

To submit bids, interested parties are kindly requested to contact us electronically at e-mail [email protected] until 06-10-2021.

The BLUE CROWDFUNDING project is supported by the INTERREG MED Program of the European Regional Development Fund (ERDF).