The Pythia Project

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σήμερα, τα πιο συχνά κανάλια επικοινωνίας και εξυπηρέτησης επιχειρήσεων ή δημόσιων οργανισμών είναι  τα φυσικά καταστήματα ή γραφεία, τα οποία απαιτούν την παρουσία του πελάτη/πολίτη, τα τηλεφωνικά  κέντρα τα οποία απαιτούν μεγάλη ποσότητα ανθρωπίνων πόρων από τον οργανισμό και οι επίσημες  ιστοσελίδες των φορέων αυτών, οι οποίες πολλές φορές χαρακτηρίζονται πολύπλοκες και δύσχρηστες  από συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Το έργο Pythia φιλοδοξεί να αναπτύξει μια νέα γενιά  ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας και συναλλαγής, τα οποία λειτουργούν σε φυσική γλώσσα και  στοχεύουν στην εξατομικευμένη παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, προσβάσιμων από όλους χωρίς  κοινωνικούς αποκλεισμούς και ψηφιακές διαιρέσεις. Για το σκοπό αυτό, το έργο επενδύει στην τεχνολογία  των chatbots, των ευφυών πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης που προσαρμόζουν ανθρώπινες  συνδιαλέξεις και αξιοποιούν τη νέα γενιά του διαδικτύου. Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι να βελτιώσει  σημαντικά την λειτουργικότητα των bots, όσον αφορά την ποιότητα επικοινωνίας με τους τελικούς χρήστες  και το επίπεδο εξυπηρέτησής τους, αναπτύσσοντας μια εξειδικευμένη υποδομή κατανόησης για την  ελληνική γλώσσα. Η ανάπτυξη της υποδομής βασίζεται σε χρήση τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικής  γλώσσας – natural language processing (NLP), σε συνδυασμό με εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης  και ενσωμάτωση μοντέλων επιχειρηματολογίας, λογικής και δομημένου διαλόγου (Discourse Analysis,  Reasoning). Η ενσωμάτωση αυτών των υποσυστημάτων, που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα έρευνας  στους παραπάνω τομείς, σε μια συνολική πλατφόρμα, υποστηρίζει την λειτουργία ενός νέου μοντέλου  υπηρεσιών Bots-as-a-Service και την εμπορική αξιοποίηση του.  

Μέσω της σύμπραξης δύο ερευνητικών φορέων, τεσσάρων επιχειρήσεων και ενός δημοσίου οργανισμού,  τα ερευνητικά αποτελέσματα του PYTHIA θα υιοθετηθούν και θα αξιολογηθούν μέσα από εφαρμογές σε  τέσσερις κλάδους υψηλής σημασίας για την Ελληνική Οικονομία (Επιχειρηματικές Συναλλαγές,  Τραπεζικές Συναλλαγές, Τουριστικές Υπηρεσίες, Δημόσιες Υπηρεσίες). Οι φορείς της σύμπραξης που  δραστηριοποιούνται στους παραπάνω κλάδους, θα υιοθετήσουν τα εργαλεία του Pythia προκειμένου να  δημιουργήσουν καινοτόμες υπηρεσίες πολυτροπικής αλληλεπίδρασης (μετατροπή υφιστάμενων ή  σχεδιασμού νέων για τους πελάτες τους (ή πολίτες), οι οποίες θα παρέχονται αδιαλείπτως μέσω της  διεπαφής του προσωπικού βοηθού (bot), που θα καθοδηγεί το χρήστη σε όλα τα βήματα ολοκλήρωσης  της υπηρεσίας. Οι τελικές υπηρεσίες που θα προκύψουν θα αφορούν τόσο υπηρεσίες που θα παρέχονται  αποκλειστικά από έναν φορέα (π.χ. υπηρεσίες ενημέρωσης) όσο και συνθετικές υπηρεσίες που θα  συνδυάζουν διαδραση μεταξύ των συστημάτων δύο ή και περισσοτέρων φορέων ή τρίτων και  (διεκπεραίωση συναλλαγών). 

Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου

Το έργο Pythia στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός νέου μοντέλου παροχής υπηρεσιών που  βασίζονται στην τεχνολογία των chatbots. Μέσα από την υιοθέτηση του μοντέλου Bots-as-a-Service, οι φορείς  που συμμετέχουν στο έργο στοχεύουν στη δημιουργία νέων υπηρεσιών προσωποποιημένης εξυπηρέτησης  των χρηστών μέσω φυσικής γλώσσας και τη διενέργεια αυτοματοποιημένων συναλλαγών μέσω των  διαλογικών αλληλεπιδράσεων με τα bots. Η διάθεση των υπηρεσιών του μοντέλου Bots-as-a-Service θα  υποστηρίζεται από υποδομές που θα προκύψουν από στοχευμένη έρευνα, και θα παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα όσον αφορά τη κατανόηση της Ελληνικής γλώσσας και τη δόμηση ενός συνόλου κανόνων  λογικής και επιχειρηματολογίας για την αναβάθμιση του επιπέδου συζήτησης, με την ελάχιστη ανθρώπινη  παρέμβαση. 

Επιχειρηματικοί Στόχοι: 

1. Δημιουργία νέων ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας με τους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες,  πολίτες και επιχειρήσεις, πιο φιλικών προς τους χρήστες, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας και την αύξηση  της ικανοποίησης των πελατών. 

2. Δημιουργία νέων τρόπων αλληλεπίδρασης μέσω φυσικής γλώσσας, φωνητικών ή γραπτών μηνυμάτων  που θα εξασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους 

3. Επίτευξη εξατομίκευσης και προνοητικής παροχής υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας την τήρηση των κανόνων  προστασίας δεδομένων και της ιδιωτικότητας, και αξιοποιώντας στοιχεία και προτιμήσεις των χρηστών από το  προφίλ τους στα κοινωνικά δίκτυα ή πληροφορίες που παρέχονται μια φορά από τους χρήστες. 

4. Αύξηση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, μέσα από την αυτοματοποίηση  διαδικασιών και αναβάθμιση της επιχειρηματικής αξίας των φορέων. 

5. Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς του δημοσίου και  ιδιωτικού τομέα, παρέχοντας δυνατότητες διασύνδεσης και δημιουργία ευκαιριών καινοτομικής ανάπτυξης  από τρίτους φορείς. 

Επιστημονικοί & Ερευνητικοί Στόχοι: 

6. Υλοποίηση τεχνολογικής πλατφόρμας για την ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών που βασίζονται στα  bots, αναβαθμίζοντας και μετασχηματίζοντας υφιστάμενα συστήματα, για τη βιώσιμη μετάβαση στο μοντέλο  Bots-as-a-Service. 

7. Ανάπτυξη προηγμένης υποδομής επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και γνωσιακής βάσης για την  υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσας με τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, Ανάλυσης και Κατανόησης Κειμένου  και Δομημένης Αναπαράστασης Διαλόγου, καθώς και με την ανάπτυξη ενός υβριδικού πλαισίου εξαγωγής  συμπερασμάτων. 

8. Ανάπτυξη μηχανισμού για την εξαγωγή συμπερασμάτων και αξιοποίηση της ανατροφοδότησης μέσω της  καταγραφής και ανάλυσης της αλληλεπίδρασης ανθρώπου – μηχανής για την καλύτερη κατανόηση των  αναγκών και εξυπηρέτηση των πελατών / πολιτών, καθώς και την παρακολούθηση στοιχείων της αγοράς. 

9. Πιλοτική εφαρμογή των υπηρεσιών που βασίζονται σε bots και άμεση επιχειρηματική αξιοποίηση σε  σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας (Επιχειρησιακές Συναλλαγές, Τραπεζικές Συναλλαγές  Δημόσιες Υπηρεσίες, Τουριστικές Υπηρεσίες). 

10. Διάχυση των αποτελεσμάτων και του προτεινόμενου επιχειρηματικού μοντέλου σε νέους κλάδους και  διάδοση των σχετικών ερευνητικών προσεγγίσεων.  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η ομάδα έργου επενδύει στην ήδη υπάρχουσα υποδομή του  Botakis.com, αναπτυγμένη από την CROWDPOLICY (βασικό φορέα του έργου). Η συμβολή των ερευνητικών  φορέων που συμμετέχουν στην ομάδα έργου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πατρών) στοχεύει στη  σημαντική βελτίωση του επιπέδου απόκρισης, αναπτύσσοντας εξειδικευμένους αλγόριθμους αναγνώρισης για  την ελληνική γλώσσα (NLP). Τα ερευνητικά και τεχνολογικά αποτελέσματα θα εφαρμοστούν και θα  αξιολογηθούν σε ένα πλούσιο εύρος θεματικών περιοχών, σε διαφορετικούς κλάδους στους οποίους  δραστηριοποιούνται οι φορείς του έργου (SoftOne, ΕΤΕ , GTP, Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.). Οι φορείς αυτοί θα υλοποιήσουν  υπηρεσίες για τους πελάτες τους, οι οποίες θα παρέχονται αδιαλείπτως μέσω της διεπαφής του προσωπικού  βοηθού (bot), που θα καθοδηγεί το χρήστη σε όλα τα βήματα ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.

Ο ιστότοπος του έργου για περισσότερες πληροφορίες: https://thepythiaproject.com/

Ερευνητικό έργο για την ανάπτυξη της τεχνολογίας των chatbots

< Πίσω στα έργα