ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Ο Δήμος Αντιπάρου, στο πλαίσιο της συνδιαμόρφωσης και της συμμετοχικής ανάδειξης των αναγκών και των προτεραιοτήτων του σε επίπεδο δημοτικών έργων και δράσεων, θέτει σε λειτουργία τον Μηχανισμό Δημόσιας Δομημένης Διαβούλευσης Προτάσεων και Ιδεών προς υλοποίηση.

Ο Μηχανισμός Διαβούλευσης παρέχεται στο ευρύ κοινό μέσω ενός σύγχρονου ψηφιακού εργαλείου, της διαδικτυακής πλατφόρμας που είναι προσβάσιμη στον σύνδεσμο http://hello.crowdapps.net/participation-antiparos/.

Στην πλατφόρμα καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, οι δημότες του αλλά και οι συλλογικοί φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των, προτεινόμενων από το Δήμο, έργων και δράσεων ή να προτείνουν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις για έργα προς υλοποίηση. Πέραν των προτάσεων, οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού των ήδη αναρτημένων προτάσεων, με στόχο την εκκίνηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου πάνω σε ποικίλες θεματικές που αφορούν το Δήμο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Η πλατφόρμα Διαβούλευσης θα αποτελέσει επίσης, το κατεξοχήν εργαλείο για την συμμετοχική διαμόρφωση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Έργων και Δράσεων, καθώς και για την ανάδειξη και αποτύπωση των αναγκών, ιδεών και προτάσεων της τοπικής κοινωνίας.

Μέσω της πλατφόρμας Διαβούλευσης ο Δήμος προωθεί και ενισχύει την συμμετοχικότητα των πολιτών και φορέων, την λογική της από κοινού διαμόρφωσης των ενεργειών που συνθέτουν την στρατηγική του, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται οι διαδικασίες συλλογικών αποφάσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων.

H ηλεκτρονική πλατφόρμα στηρίζεται σε καινοτόμες & συμμετοχικές τεχνολογίες (Crowdapps) που προωθούν την ενεργό συμμετοχή πολιτών και συλλογικών φορέων σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο Δήμος εγκαινιάζει τον συμμετοχικό Μηχανισμό Διαβούλευσης και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις διευθύνσεις http://www.antiparos.gr/el/ και http://hello.crowdapps.net/participation-antiparos/.

H Crowdpolicy, αποτελώντας πρωτοπόρο εταιρεία σε θέματα ανοιχτής – συμμετοχικής διακυβέρνησης και τεχνολογιών ανοιχτών δεδομένων, σχεδίασε, ανέπτυξε και υλοποίησε την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης, για λογαριασμό του Δήμου Αντιπάρου. Για περισσότερες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://crowdpolicy.com/.

< Πίσω στα έργα